• کفپوش پی وی سی SM5267

  کفپوش پی وی سی SM5267


  کفپوش پی وی سی با فابلیت شستشو و نظافت مستقیم با آب است. ضخامت کفپوش 2میل و عرض15سانت و طول 90 سانت میباشد.مناسب برای مصارف کف آشپزخانه،اداری،خانگی و فروشگاهی است.
  نصب کفپوش با چسب صنعتی امکان پذیر می باشد.
 • کفپوش پی وی سی SM5188

  کفپوش پی وی سی SM5188


  کفپوش پی وی سی با فابلیت شستشو و نظافت مستقیم با آب است. ضخامت کفپوش 2میل و عرض15سانت و طول 90 سانت میباشد.مناسب برای مصارف کف آشپزخانه،اداری،خانگی و فروشگاهی است.
  نصب کفپوش با چسب صنعتی امکان پذیر می باشد.
 • کفپوش پی وی سی SM2023

  کفپوش پی وی سی SM2023


  کفپوش پی وی سی با فابلیت شستشو و نظافت مستقیم با آب است. ضخامت کفپوش 2میل و عرض15سانت و طول 90 سانت میباشد.مناسب برای مصارف کف آشپزخانه،اداری،خانگی و فروشگاهی است.
  نصب کفپوش با چسب صنعتی امکان پذیر می باشد.
 • کفپوش پی وی سی SM7015

  کفپوش پی وی سی SM7015


  کفپوش پی وی سی با فابلیت شستشو و نظافت مستقیم با آب است. ضخامت کفپوش 2میل و عرض15سانت و طول 90 سانت میباشد.مناسب برای مصارف کف آشپزخانه،اداری،خانگی و فروشگاهی است.
  نصب کفپوش با چسب صنعتی امکان پذیر می باشد.
 • کفپوش پی وی سی SM5186

  کفپوش پی وی سی SM5186


  کفپوش پی وی سی با فابلیت شستشو و نظافت مستقیم با آب است. ضخامت کفپوش 2میل و عرض15سانت و طول 90 سانت میباشد.مناسب برای مصارف کف آشپزخانه،اداری،خانگی و فروشگاهی است.
  نصب کفپوش با چسب صنعتی امکان پذیر می باشد.
 • کفپوش پی وی سی SM1627

  کفپوش پی وی سی SM1627


  کفپوش پی وی سی با فابلیت شستشو و نظافت مستقیم با آب است. ضخامت کفپوش 2میل و عرض15سانت و طول 90 سانت میباشد.مناسب برای مصارف کف آشپزخانه،اداری،خانگی و فروشگاهی است.
  نصب کفپوش با چسب صنعتی امکان پذیر می باشد.
 • کفپوش پی وی سی SM724

  کفپوش پی وی سی SM724


  کفپوش پی وی سی با فابلیت شستشو و نظافت مستقیم با آب است. ضخامت کفپوش 2میل و عرض15سانت و طول 90 سانت میباشد.مناسب برای مصارف کف آشپزخانه،اداری،خانگی و فروشگاهی است.
  نصب کفپوش با چسب صنعتی امکان پذیر می باشد.
 • کفپوش پی وی سی SM926

  کفپوش پی وی سی SM926


  کفپوش پی وی سی با فابلیت شستشو و نظافت مستقیم با آب است. ضخامت کفپوش 2میل و عرض15سانت و طول 90 سانت میباشد.مناسب برای مصارف کف آشپزخانه،اداری،خانگی و فروشگاهی است.
  نصب کفپوش با چسب صنعتی امکان پذیر می باشد.
 • کفپوش پی وی سی SM783

  کفپوش پی وی سی SM783


  کفپوش پی وی سی با فابلیت شستشو و نظافت مستقیم با آب است. ضخامت کفپوش 2میل و عرض15سانت و طول 90 سانت میباشد.مناسب برای مصارف کف آشپزخانه،اداری،خانگی و فروشگاهی است.
  نصب کفپوش با چسب صنعتی امکان پذیر می باشد.
 • کفپوش پی وی سی SM421

  کفپوش پی وی سی SM421


  کفپوش پی وی سی با فابلیت شستشو و نظافت مستقیم با آب است. ضخامت کفپوش 2میل و عرض15سانت و طول 90 سانت میباشد.مناسب برای مصارف کف آشپزخانه،اداری،خانگی و فروشگاهی است.
  نصب کفپوش با چسب صنعتی امکان پذیر می باشد.
 • کفپوش پی وی سی SM722

  کفپوش پی وی سی SM722


  کفپوش پی وی سی با فابلیت شستشو و نظافت مستقیم با آب است. ضخامت کفپوش 2میل و عرض15سانت و طول 90 سانت میباشد.مناسب برای مصارف کف آشپزخانه،اداری،خانگی و فروشگاهی است.
  نصب کفپوش با چسب صنعتی امکان پذیر می باشد.
 • کفپوش پی وی سی SM118

  کفپوش پی وی سی SM118


  کفپوش پی وی سی با فابلیت شستشو و نظافت مستقیم با آب است. ضخامت کفپوش 2میل و عرض15سانت و طول 90 سانت میباشد.مناسب برای مصارف کف آشپزخانه،اداری،خانگی و فروشگاهی است.
  نصب کفپوش با چسب صنعتی امکان پذیر می باشد.

پشتیبانی